Skip to content
Sök

Styrelse och Utskott

Föreningens huvudstyrelse

Hur fungerar styrelsen?

I KFUM Norrköping finns det en styrelse. Föreningens styrelse ansvarar för hela föreningen. Föreningen driver många olika verksamheter på många olika sätt. Sektionerna är ideellt drivna och fungerar tack vare våra medlemmars enorma engagemang. I varje sektion finns en sektionsstyrelse som i sin tur ansvarar för den aktuella verksamheten. Varje sektionsstyrelse väljs av sektionsårsmötet. Rösträtt vid sektionsårsmötet tillkommer föreningsmedlem som erlagt fastställd medlemsavgift till föreningen innevarande kalenderår, och verksamhetssavgift till sektionen föregående verksamhetsår.

Utöver våra sektioner driver vi också en rad andra verksamheter, vissa i form av stiftelse, bolag eller kommunsamarbeten, men alla med vår starka värdegrund och vision i fokus.

Kapitel 4

Styrelsen

§ 4.1 STYRELSENS ANSVAR
Styrelsen är ansvarig inför årsmötet. Styrelsen har till uppgift att verkställa årsmötenas beslut samt i övrigt svara för föreningens verksamhet.

Styrelsen KFUM Norrköping 2022/23

 • Bengt Ydebäck

  Ordförande - Presskontakt

  ordforande@kfum-norrkoping.se
 • Carita Ringius Hård

  Ordförande

  ordforande@kfum-norrkoping.se
 • Per Dahl

  Vice ordförande

 • Charlotte Karlsson

  Controller, Ledamot med ekonomiansvar

 • Susanne Ekman

  Ledamot

 • Peter Warma

  Ledamot

 • Magnus Toresand

  Ledamot

 • Hussain Abdulkarim

  Ledamot

 • Anders Rosenkvist

  Ledamot

 • Melina Karlsson

  Adjungerad

Kapitel 4

Mer om styrelsen från stadgarna

 • § 4.2 SAMMANSÄTTNING

  Styrelsen består av 2 ordföranden, där 1 ska vara kvinna och 1 vara man, vice ordförande, controller (ekonomisk) och minst 6 ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män i varierande åldrar. Styrelsen ska utse sekreterare och vice sekreterare. Chefstjänstemän och eventuell personalrepresentant har närvaro och yttranderätt men ej rösträtt.

 • § 4.3 KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

  Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt.

 • § 4.4 STYRELSENS ÅLIGGANDEN ÄR

  • att leda föreningens verksamhet
  • att förvalta föreningens egendom
  • att vid behov anställa personal
  • att uppta till behandling varje förslag, som av medlem eller sektion inlämnats skriftligt till styrelsen
  • att föra protokoll över sina sammanträden
  • att varje år senast sex veckor före årsmötet tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper för föregående år, samt snarast svara på eventuella PM från revisor.
  • att till ordinarie årsmöte ange skriftliga berättelser över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen för föregående år
  • att besluta om inrättande av sektioner med uppgift att svara för viss eller vissa verksamhetsgrenar.
  • att fortlöpande informera medlemmar om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen.
  Styrelsen har särskilt att tillse, att äganderätten till föreningens fasta egendom är lagligen tryggad. Utan föreningens beslut i varje särskilt fall äger styrelsen inte rätt att för föreningens räkning köpa eller sälja fast egendom, ej heller inteckna föreningen tillhörig fastighet.

 • § 4.5 KOMMITTÉER, UTSKOTT ELLER LIKNANDE ORGAN

  För att handlägga viss fråga eller vissa typer av frågor har styrelsen rätt att tillsätta kommitté, utskott eller liknande organ. Dessa handlar inom ramen för styrelsens direktiv.
  Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.