Skip to content
Sök

Årsmöte KFUM Norrköping

del 1 & del 2

Våren

Del 1

Årsmötet, del 1 genomförs i april månad och där tas alla framåtriktade beslut, såsom verksamhetsplan, budget samt val.

Nästa årsmöte del 1 planeras till den 26 april 2023 på Idrottens hus.

Anmäl ditt deltagande (ink ev. matallergier) genom att ringa eller maila till kansliet.

011-106156, kansliet@kfum-norrkoping.se

Datum: 26 april 2023
Mötet börjar: kl 18.00
Plats: Idrottens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Handlingar uppdaterade senast:
Lösenord: KFUM

Hösten

Del 2

Årsmötet del 2 genomförs i september månad och där hanteras det som varit, beslut om verksamhetsberättelse och bokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen som lämnade vid årsmöte del 1.

 

Datum: xx september 2023
Mötet börjar:
Plats:
Handlingar uppdaterade senast:
Lösenord:

 

Valberedningen

Utvecklas med KFUM?

Jobba i KFUM Norrköpings styrelse!

Känner du någon eller är du intresserad av att påverka riktningen för Norrköpings bredaste barn och ungdomsförening? Kontakta valberedningen nu!

valberedningen@kfum-norrkoping.se

Föreningens grund

Stadgar och mandat

Ett utdrag ur stadgarna

KFUM Norrköping erbjuder mötesplatser där alla människor, med fokus på unga människor, kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter alla människors aktuella behov.

§ 1.4 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Om styrelsens rätt att delegera sin beslutande rätt på annat organ stadgas i § 4.4.

§ 3.1 TIDPUNKT OCH KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls två gånger varje år, del 1 i april månad och del 2 under september månad. Kallelse utfärdas av styrelsen och delges föreningens medlemmar på lämpligt sätt. Kallelsen utsändes senast två månader före respektive årsmöte. Förslag från medlemmar att behandlas vid årsmötet del 1 skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall tillhandahålla alla handlingar till årsmötet senast två veckor före respektive årsmöte.

§ 3.2 RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFÖRHET

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Rösträtt vid årsmötet tillkommer föreningsmedlem som erlagt fastställd medlemsavgift innevarande år, samt hedersmedlem. Närvaro och yttranderätt i övrigt tillkommer de personer årsmötet beslutar.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Medlem som är styrelseledamot får inte delta i val av revisorer eller beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller någon av dess ledamöter eller vid avgörande av fråga för vilken denne som styrelseledamot är ansvarig.