Kallelse till årsmöte del 1 KFUM Norrköping 2020

Uppdaterad den 6/4
Med anledning av gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta på det planerade årsmötet del 1. Mötet kommer att genomföras samtidigt som del 2 planerat till den 30/9.

Det medför att sektioner behöver genomföra sektionsårsmöte och skicka in gällande handlingar till kansliet senast den 31/8.

//Styrelsen KFUM Norrköping

Ordinarie kallelse.
Föreningens årsmöte del 1 är planerat till den 29 april. Vi träffas på Strömvillan kl 18.00.

Anmäl dig till kansliet senast en vecka före mötet.

2020 är ett jämnt år enligt punkterna val nedan.

Enligt stadgarna §3.4
Vid ordinarie årsmöte del 1 ska följande behandlas:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets funktionärer (ordförande, vice ordförande, sekreterare och 2 rösträknare tillika justerare)
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fastställande av medlemsavgift och andra eventuella avgifter
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
8. Fastställande av Mandatbeskrivning för sektioner och verksamhetsgrupper
9. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till mötet överlämnade förslag
10. Behandling av förslag från föreningens medlemmar som inkommit till styrelsen senast 6 (sex) veckor före mötet
11. Val
a) Val av ordförande för en tid av 1 (ett) år
b) Val av vice ordförande för en tid av 2 (två) år (väljs jämna år).
c) Val av 1 controller för en tid av 2 (två) år (väljs ojämna år).
d) Val av minst 3 (tre) ledamöter för en tid av 2 (två) år.
e) Val av 3 (tre) revisorer. (Jämna år: Val av 2 (två) revisorer för en tid av 2 (två) år) (Ojämna år: Val av 1 (en) revisor för en tid av 2 (två) år)
f) Val av 1 (en) revisorssuppleant för en tid av 1 (ett) år.
g) Övriga val av personer som ska representera föreningen
h) Val till valberedningen av 3 (tre) ledamöter för en tid av 2 (två) år. Varav val av 1 (en) sammankallande för en tid av 1 (ett) år ur valberedningen. Valberedning har till uppgift att förbereda samtliga val till nästa årsmöte.
Ledamöterna får inte vara ledamöter i föreningens styrelse.
12. Behandling av ärenden som KFUM Sverige överlämnat.
13. Övriga frågor som beslutas upptas till behandling. Dessa frågor får inte föras till beslut.
14. Utmärkelser och val av hedersmedlemmar.
15. Mötets avslutande