Årsmöte del 2 den 7 oktober 2019

Föreningens årsmöte del 2 är planerat till den 7 oktober. Vi träffas på Strömvillan kl 18.00.

Agenda

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets funktionärer (ordförande, vice ordförande, sekreterare och 2 rösträknare tillika justerare)
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår
7. Behandling av revisionsberättelsen för föregående år
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år
9. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till mötet överlämnade förslag
10. Övriga frågor som beslutas upptas till behandling. Dessa frågor får inte föras till beslut.
11. Mötets avslutande

 

Anmäl dig till kansliet senast en vecka före mötet.

Dokument till mötet:

Årsredovisning KFUM Norrköping 2018-19- signerad

Revisionsberättelse KFUM Norrköping 2018-19 signerad