Januari 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 31 januari 2018 på kansliet.

Dagens fokus- och beslutspunkter var

  • Beslutades att kalla till extra årsmöte den 25 april 2018. (Länk)
  • Mallar och tidsplan för verksamhetsplanering och budget skickas ut till sektionsstyrelser och KST-ansvariga.
  • De projekt som beslutades på årsmötet i september 2017 har i liten utsträckning eller inte alls genomförts. Tas upp på nytt i Verksamhetsplanering 18/19. Beslutades att bevilja kr 10 000,- till ”vår dag” den 10 mars, förutsatt att en budget presenteras.
  • Policy belastningsregister tas upp på möten med sektionerna.
  • Handbok för att förebygga sexuella trakasserier tas upp med sektionerna.
  • Ljudvallen: Avtal för drift av ljudvallen förhandlas med kommunen. Genomarbetad budget inklusive avskrivningar på investeringen tas fram. Styrelsen positiv.
  • Styrelsemedlemmar till Brevikstiftelsens styrelse beslutades.

Resultatrapporten per 171231 visar på ett positivt resultat jämfört med budget.

Kontakterna med kommunen för nybyggd kiosk vid Äventyrsgolfen fortsätter.

Styrelsen har också inlett kontakt med kommunen ang. framtida verksamhetsytor. Länk till NT

ROM-mötet som arrangerades av KFUM Norrköping är klart och resultatet bättre än budget.

Beslut om deltagande på Regionens årsmöte tas på nästa styrelsemöte.

Efter förfrågan från badmintonsektionen genomförs inköp av nya nät och stolpar till KFUM-hallen.

Dagens kåsör

Jan Winnfors